நீ யார்?

மரம்,
வேடனின் கையில் வில்லம்பு,
குருடனின் கையில் விழிக்கம்பு.

சிந்தனை சிவவினோபன்

Leave a Comment

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *